MOONSHINERS

Algemene voorwaarden

Artikel 1.

De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van “Moonshiners” een merknaam van SC Nederland B.V., hierna te noemen ”Moonshiners”, op alle door Moonshiners gesloten overeenkomsten en op alle door Moonshiners verrichte handelingen en/of diensten. Deze voorwaarden zullen worden geacht aan een opdrachtgever bekend te zijn en tussen Moonshiners en opdrachtgever te zijn overeengekomen, zodra opdrachtgever enig geschrift heeft ontvangen, waarop wordt verwezen naar deze voorwaarden.

Artikel 2.

Van deze voorwaarden afwijkende nadere overeenkomsten of bepalingen, zijn alleen verbindend indien deze door Moonshiners schriftelijk zijn bevestigd aan opdrachtgever. Eventueel overeengekomen, van deze voorwaarden afwijkende, bepalingen geven de opdrachtgever geen recht op toepassing van die bepalingen bij toekomstige opdrachten. Onder “opdrachtgever” wordt verstaan degene die aan Moonshiners werkzaamheden opdraagt (c.q. Moonshiners verzoekt een offerte uit te brengen ofwel een ontwerp te vervaardigen). Aanbiedingen en tarieven

Artikel 3.

Offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Alle offertes zijn gebaseerd op de tarieven, geldend op de dag van deze aanbieding, exclusief BTW. Indien een opdrachtgever akkoord gaat met de offerte is hij verplicht om zijn logo of advertentie binnen 5 werkdagen aan te leveren. Indien de opdrachtgever niets aanlevert dan is opdrachtnemer gerechtigd om naar eigen goeddunken een advertentie op te stellen voor opdrachtgever. Opdrachtgever verklaart akkoord te zijn met deze advertentie als hij niet binnen 2 x 24 uur reageert op de proefdruk die door opdrachtnemer naar opdrachtgever wordt gemaild. Indien een opdrachtgever niet bereikbaar is door welke omstandigheid dan ook dan heeft opdrachtnemer het recht om bovenstaande te effectueren zonder dat opdrachtgever recht heeft op enige korting of vergoeding.

Artikel 4.

Alle offertes voor drukwerk, reclame- en promotiemateriaal zijn gebaseerd op de bestemming en de oplage als bij de opdracht is overeengekomen. Bij gebreke van zodanige overeenkomst geldt het eerste gebruik en de eerste oplage als overeengekomen bestemming en aantal.

Artikel 5.

Voor het ontwerpen van een reclame- of advertentiecampagne dan wel een andere marketing en/of media activiteit, worden de kosten voor het maken van de nodige ontwerpen afzonderlijk in rekening gebracht, ongeacht of een en ander tot een (verdergaande) opdracht leidt. Moonshiners is gerechtigd om in dat geval een uurtarief te berekenen, vermeerderd met aan derden betaalde kosten, tenzij uitdrukkelijk een vaste prijs is overeengekomen. Auteursrecht

Artikel 6.

Het auteursrecht van alle door Moonshiners vervaardigde producties, blijft eigendom van Moonshiners. De door Moonshiners ontworpen producties blijven het onvervreemdbaar eigendom van Moonshiners en mogen zonder schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, vermenigvuldigd of op andere wijze worden gebruikt of aan derden ter beschikking worden gesteld. Het auteursrecht van door Moonshiners bij derden ingekochte producties blijft eigendom van deze derden. Aansprakelijkheid

Artikel 7.

Indien de opdrachtgever een opdracht door Moonshiners laat uitvoeren overeenkomstig de door de opdrachtgever verstrekte aanwijzingen of met gebruikmaking van door deze verstrekte materialen, vrijwaart de opdrachtgever Moonshiners voor alle aanspraken van derden ter zake van inbreuken op hun octrooi-, merk of auteursrecht, onrechtmatige daad of wanprestatie, voortvloeiende uit de door opdrachtgever opgedragen wijze van uitvoering.

Artikel 8.

Moonshiners is geen schadevergoeding verschuldigd aan de opdrachtgever wanneer de uitvoering van de overeenkomst door overmacht wordt verhinderd of vertraagd.

Artikel 9.

Moonshiners is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de gevolgen van gegevens of aanwijzingen van de opdrachtgever of van derden die in opdracht van of namens de opdrachtgever handelen. Dit geldt ook voor daden of nalatigheden van toeleveranciers van de opdrachtnemer, hun ondergeschikten, en andere personen die door of vanwege de opdrachtnemer te werk zijn gesteld.

Artikel 10.

De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de opdrachtgever de opdrachtnemer onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijk termijn ter zuivering van de tekortkoming, en de opdrachtnemer ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichting tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat de opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.

Artikel 11.

Voor zover Moonshiners aansprakelijk zou kunnen zijn, om welke reden dan ook, dan zal deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt zijn tot vergoeding van de directe schade en maximaal tot het bedrag van de voor de (deel)opdracht overeengekomen prijs exclusief omzetbelasting. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan drie maanden, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de overeengekomen prijs exclusief omzetbelasting voor drie maanden

Artikel 12.

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade binnen acht dagen na het ontstaan daarvan of na de ontdekking daarvan schriftelijk bij de opdrachtnemer meldt.

Artikel 13.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: a. de redelijke kosten die de opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van de opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien de opdrachtgever de overeenkomst heeft ontbonden; b. de kosten die de opdrachtgever heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systemen of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat de opdrachtnemer op een voor hem bindende leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering; c. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden; d. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming op beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

Artikel 14.

Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. Eigendomsvoorbehoud

Artikel 15.

Onvermijdelijk het gestelde in artikel 6 behoudt Moonshiners zich overigens de eigendom van alle door haar aan opdrachtgever afgeleverde goederen voor totdat al haar vorderingen op een opdrachtgever, uit welke hoofde ook, volledig zullen zijn voldaan. Moonshiners is ten alle tijde gerechtigd zonder tussenkomst van de Rechter alle aan opdrachtgever afgeleverde en zich daar bevindende doch Moonshiners nog in eigendom toebehorende goederen terug te nemen. Wijzigingen in een opdracht en correcties

Artikel 16.

Indien een opdrachtgever wijziging wenst in de uitvoering van een verstrekte opdracht, is Moonshiners tot uitvoering hiervan slechts verplicht, indien en voor zover zulks in verband met de stand van de werkzaamheden, met derden gesloten overeenkomsten en de overeengekomen levertijd, redelijkerwijs nog mogelijk is. In dat geval is de opdrachtgever verplicht aan Moonshiners door haar reeds gemaakte kosten, ook indien deze voor de uitvoering van de opdrachtgever in haar definitieve vorm nodeloos zijn gemaakt, te vergoeden. In geen geval zal de opdrachtgever, die een opdracht heeft gewijzigd terwijl Moonshiners reeds met de uitvoering daarvan was begonnen, enige prijsreductie of schadevergoeding kunnen vorderen op grond van het feit dat deze wijziging niet volledig, of niet tijdig is gerealiseerd.

Artikel 17.

Indien een opdrachtgever de opdracht wenst te wijzigen aldus dat de kosten daarvan worden verminderd, zal het bedrag van die vermindering tegelijk met de wijziging tussen partijen moeten worden overeengekomen. Bij gebreke van dien is Moonshiners slechts verplicht tot een prijsvermindering welke gelijk is aan door Moonshiners aan derden minder betaalde kosten.

Artikel 18.

Indien een opdrachtgever de levertijd van een opdracht wenst te bekorten, is Moonshiners gerechtigd de eventueel daaraan verbonden hogere kosten boven de overeengekomen prijs in rekening te brengen. Levering

Artikel 19.

Levertijden worden door Moonshiners bij benadering opgegeven. Indien een vaste levertijd schriftelijk is overeengekomen zal het niet tijdig leveren aan de opdrachtgever geen recht tot schadevergoeding geven, tenzij de overschrijding van de levertijd te wijten is aan grove nalatigheid van Moonshiners. In dat geval is de aansprakelijkheid van Moonshiners beperkt tot ten hoogste het bedrag waarvoor de opdracht is verstrekt.

Artikel 20.

In geval van overmacht, waaronder begrepen storing in het bedrijf, breuk aan machines, brand, staking, uitsluiting, oorlog, revolutie of verhindering als gevolg van overheidsmaatregelen alsmede het niet nakomen door derden van hun verplichtingen jegens Moonshiners, is Moonshiners gerechtigd de levering respectievelijk de werkzaam heden uit te stellen tot na het vervallen van de overmacht opleverende omstandigheden dan wel de overeenkomst te annuleren, in welk geval de opdrachtgever geen aanspraak op schadevergoeding kan maken. Ook indien een bepaalde uitgave(n) niet word verspreid door derden, om welke reden dan ook is Moonshiners niet aansprakelijk ter zake. Moonshiners is wel gehouden om deze uitgave(n) te leveren aan deze derden. Betalingen

Artikel 21.

Indien een opdracht in gedeelten wordt uitgevoerd heeft Moonshiners het recht voor elke deellevering te factureren. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dienen facturen van Moonshiners te worden voldaan binnen 21 (eenentwintig) kalenderdagen na dagtekening. Indien een factuur niet tijdig op de vervaldatum wordt voldaan, is de opdrachtgever aan Moonshiners een rente van 1,5 procent per maand over het bruto factuurbedrag verschuldigd, waarbij gedeelten van een maand voor een volle maand worden gerekend.

Artikel 22.

Moonshiners is bevoegd bij wijzigingen in de zakelijke gesteldheid van een opdrachtgever nog lopende opdrachten terstond te annuleren dan wel voor de verdere uitvoering daarvan zekerheid te verlangen, zonder dat de opdrachtgever enige aanspraak op schadevergoeding kan maken.

Artikel 23.

Indien een factuur niet op de vervaldag wordt voldaan en Moonshiners andere opdrachten van dezelfde opdrachtgever in uitvoering heeft, is Moonshiners bevoegd die opdrachten te annuleren respectievelijk zijn werkzaamheden te staken, zonder dat betrokken opdrachtgever aanspraak op schadevergoeding kan maken.

Artikel 24.

Indien een opdrachtgever door Moonshiners te leveren goederen niet op de factuurdatum afneemt blijven deze goederen voor rekening en risico van de opdrachtgever bij Moonshiners opgeslagen, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever het verschuldigde factuurbedrag op de vervaldag te voldoen en overigens onverminderd het gestelde in artikel 8 (Eigendomsvoorbehoud).

Artikel 25.

Voorts is opdrachtgever gehouden Moonshiners te vergoeden alle kosten, die Moonshiners maakt ter incasso van de openstaande bedragen: a. met name komen te zijnen laste: declaraties van advocaten en procureurs, zowel in als buiten rechte (ook voor zover zij door de rechter geliquideerde bedragen te boven gaan), kosten van deurwaarders, zaakwaarnemers en incassobureaus; b. de buitengerechtelijke kosten van deze derden worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom zulks met een minimum van €150,-.; c. te zijnen laste komen eveneens de kosten van faillissementsaanvragen d. Moonshiners hoeft niet aan te tonen dat geclaimde inningskosten door Moonshiners zijn gemaakt. Opdrachtgever(s)

Artikel. 26

Indien een opdrachtgever akkoord (schriftelijk of telefonisch) heeft gegeven voor het vervaardigen van het viltje  of andere uitgave van Moonshiners, is er een bindende overeenkomst gesloten en zijn partijen verplicht om al het nodige te doen om de ander in staat te stellen om deze overeenkomst binnen een redelijke termijn uit te voeren.

Artikel. 27

De opdrachtgever heeft nadat hij een bevestigingsmail heeft gekregen vijf (5) dagen de gelegenheid om zijn voorkeurscontacten aan te leveren. Indien deze niet of niet binnen de gestelde termijn worden aangeleverd dan is Moonshiners gerechtigd om naar eigen goeddunken adverteerders te werven voor het betreffende product. Mocht opdrachtgever buiten de gestelde termijn voorkeurscontacten aanleveren dan is Moonshiners gerechtigd om deze al dan niet te benaderen indien dit een conflict zou opleveren met reeds geaccordeerde of benaderde adverteerders. De voorkeurscontacten zullen dan behandeld worden als andere potentiële adverteerders en kunnen uitgesloten worden van deelname als er in dezelfde branche een adverteerder akkoord heeft gegeven, waarmee exclusiviteit voor zijn branche is afgesproken. Indien bestaande of potentiële adverteerders door de opdrachtgever worden benaderd om de advertentie(s) in te trekken of te annuleren, dan is Moonshiners gerechtigd om alle schade die hieruit voortvloeit te verhalen op opdrachtgever.

Artikel. 28

De opdrachtgever dient zich, in het contact met potentiële adverteerders, zowel die genoemd zijn in de contactenlijst als welke door Moonshiners zelf zijn geworven, altijd in het belang te stellen van een plaatsing op het viltje of andere uitgave van Moonshiners. Indien de opdrachtgever zich, na totstandkoming van de opdracht, negatief uitlaat over Moonshiners, of adviseert om niet te adverteren, zullen de daardoor gederfde inkomsten rechtstreeks bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel. 29

Opdrachtgever heeft na het tot stand komen van de overeenkomst 3 weken de gelegenheid om zijn materiaal (foto’s en teksten) aan te leveren. Indien de opdrachtgever niet of te laat aanlevert, dan is Moonshiners gerechtigd om naar eigen goeddunken uitingen te maken, met gebruikmaking van alle online- en offline uitingen die zij kan vinden van de desbetreffende opdrachtgever waaronder, doch niet uitsluitend, websites, e-mails, brochures, advertenties, etc.

Artikel. 30

Indien opdrachtgever, na totstandkoming van de overeenkomst, de opdracht tot het opmaken van een Viltje of andere uitgave van Moonshiners wil annuleren, zal het volledige bedrag aan advertentieopbrengsten, tot dat moment geaccordeerd, en eventuele overige kosten in rekening worden gebracht. Hier wordt in geen enkel geval een uitzondering voor gemaakt.